ΕΝΑΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΖΗΤΑΕΙ...

ΕΝΑΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΖΗΤΑΕΙ ΤΟ ΤΟΕΒ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Ενότητα:

ΤΟΠΙΚΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Αριθ. Πρωτ. 3/01-02-2019
Τ.Ο.Ε.Β. ΕΝΙΠΕΩΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την πρόσληψη:
Ενός υδρονομέα στον Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως με σύμβαση ορισμένου χρόνου έντεκα (11) μηνών, πλήρους απασχόλησης, για τη νέα αρδευτική περίοδο του 2019.
Ο Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως Λιτοχώρου προκειμένου να προσλάβει υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο του 2019 βάσει της με α/α 5/21-01-2019 απόφασης του Δ.Σ. κατά την 2η συνεδρίαση που διεξάχθηκε στις 21/01/2019, καλεί τους ενδιαφερόμενους μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας προκήρυξης να υποβάλουν στον Οργανισμό (αρχική ημέρα υποβολής των αιτήσεων 04/02/2019 & τελική η 19/02/2019) την αίτηση τους. Αιτήσεις που θα κατατίθενται πέραν της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές. Οι  σχετικές αιτήσεις θα κατατίθενται στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως Λιτοχώρου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 14 στο Λιτόχωρο Πιερίας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με τις αιτήσεις τους να καταθέσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1) Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου Γενικής Χρήσης από την Εισαγγελία Κατερίνης.
2) Τίτλος Σπουδών (από ΕΠΑΣ τμήμα «Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» ή από κάποια άλλη επαγγελματική σχολή με συναφές αντικείμενο, ή Απολυτήριο Λυκείου, ή Απολυτήριο Γυμνασίου).

3) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου , ότι δεν απολύθηκε στο παρελθόν από το Τ.Ο.Ε.Β Ενιπέως Λιτοχώρου από την θέση του υδρονομέα για οποιοδήποτε παράπτωμα.
Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Λιτοχώρου Πιερίας.
Η περιοχή δικαιοδοσίας είναι όση και η έκταση του αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού και συγκεκριμένα εκτείνεται στις θέσεις «ΤΟΠΟΛΙΑΝΗ», «ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και «ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» που καλύπτουν ολικά 5.500 στρέμματα και καθαρά αρδευόμενα 4.300 στρέμματα περίπου .
Σημειωτέο ότι, λόγω της ιδιορρυθμίας του αρδευτικού δικτύου που λειτουργεί με υπόγειους αγωγούς υπό φυσική πίεση, γνώσεις επί της λειτουργίας του κρίνονται απαραίτητες.
Ο μηνιαίος μισθός θα ορισθεί βάσει του Ν.4024/27-10-2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία & άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», που περιλαμβάνεται στο πρώτο τεύχος του Φ.Ε.Κ. με αριθμό φύλλου 26/27-10-2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 31 «Αναλογικές Ρυθμίσεις για Νομικά Πρόσωπα του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα» , του αυτού Νόμου και την υποπαράγραφο 1α η οποία ορίζει ότι τα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν σε Ο.Τ.Α. συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ο.Ε.Β. & Τ.Ο.Ε.Β. για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, το ανώτατο όριο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία Υ.Ε., Δ.Ε., Τ.Ε., Π.Ε., ισούται με το αντίστοιχο ανώτατο όριο που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου για τους υπαλλήλους με αντίστοιχη σχέση εργασίας (ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στο Δημόσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Οργανισμού από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες από τις 17:00 έως τις 19:00.
Λιτόχωρο 01-02-2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως Λιτοχώρου
Σωτήριος Κων. Χασιώτης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Αριθ. Πρωτ. 2/01-02-2019
Τ.Ο.Ε.Β. ΕΝΙΠΕΩΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την πρόσληψη:
Υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης στον Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως με σύμβαση ορισμένου χρόνου έντεκα (11) μηνών, μερικής απασχόλησης.
Ο Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως Λιτοχώρου προκειμένου να προσλάβει υπάλληλο για την γραμματειακή του υποστήριξη, βάσει της με α/α 4/21-01-2019 απόφασης του Δ.Σ. κατά την 2η συνεδρίαση που διεξάχθηκε στις 21/01/2019, καλεί τους ενδιαφερόμενους μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας προκήρυξης να υποβάλουν στον Οργανισμό (αρχική ημέρα υποβολής των αιτήσεων 04/02/2019 και τελική η 19/02/2019) την αίτηση τους. Αιτήσεις που θα κατατίθενται πέραν της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές. Οι  σχετικές αιτήσεις θα κατατίθενται στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως Λιτοχώρου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 14 στο Λιτόχωρο Πιερίας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με τις αιτήσεις τους να καταθέσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2) Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
3) Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου Γενικής Χρήσης από την Εισαγγελία Κατερίνης.
4) Πιστοποιητικό γραμματειακών γνώσεων (Οικονομικών Σπουδών, ή Λογιστικής, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή από κάποια άλλη επαγγελματική σχολή με συναφές αντικείμενο, ή Απολυτήριο Λυκείου).

6) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου , ότι δεν απολύθηκε στο παρελθόν από το Τ.Ο.Ε.Β Ενιπέως Λιτοχώρου για οποιοδήποτε παράπτωμα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν γνώσεις μηχανογράφησης και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Το αντικείμενο της ανάληψης εργασίας συνίσταται σε πλήρη γραμματειακή υποστήριξη.
Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Λιτοχώρου Πιερίας.
Ο μηνιαίος μισθός θα ορισθεί βάσει του Ν.4024/27-10-2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία & άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», που περιλαμβάνεται στο πρώτο τεύχος του Φ.Ε.Κ. με αριθμό φύλλου 26/27-10-2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 31 «Αναλογικές Ρυθμίσεις για Νομικά Πρόσωπα του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα» , του αυτού Νόμου και την υποπαράγραφο 1α η οποία ορίζει ότι τα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν σε Ο.Τ.Α. συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ο.Ε.Β. & Τ.Ο.Ε.Β. για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, το ανώτατο όριο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία Υ.Ε., Δ.Ε., Τ.Ε., Π.Ε., ισούται με το αντίστοιχο ανώτατο όριο που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου για τους υπαλλήλους με αντίστοιχη σχέση εργασίας (ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στο Δημόσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Οργανισμού από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες από τις 17:00 έως τις 19:00.
Λιτόχωρο 01-02-2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως Λιτοχώρου
Σωτήριος Κων. Χασιώτης
 

σχολιαστε

Τα σχόλια αποτελούν προσωπική άποψη αυτού που τα γράφει και το OlymposPress.gr διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής τους χωρίς προειδοποίηση αν αναφερθεί ότι προσβάλλουν ή είναι αντίθετα στον νόμο.

διαβαστε παρομοια