ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Ενότητα:

ΤΟΠΙΚΑ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Η Δημοτική Αστυνομία, μια υπηρεσία πάντα κοντά στον πολίτη, σε μία προσπάθεια να εξυπηρετήσει τους δημότες που έχουν αδυναμία μετακίνησης λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας θα διενεργεί αυτοψία για την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι οι ημέρες που θα πραγματοποιούνται γνήσια υπογραφής ορίζονται η ΤΡΙΤΗ και η ΠΕΜΠΤΗ κάθε εβδομάδας κατά τις ώρες 09:00-14:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα από διοικητικό υπάλληλο αλλά την διαχείριση και την καταγραφή θα την έχει η Δημο-τική Αστυνομία.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
1. Οι τηλεφωνικές κλήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται καθημερινά (ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑ-ΣΚΕΥΗ 08:00-15:00) στο τηλεφωνικό Κέντρο Δημοτικής Αστυνομίας 31000
2. Τα αιτήματα θα μεταβιβάζονται αυθημερόν στον υπεύθυνο υπάλληλο, ο οποίος με τη σειρά του θα επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο.
3. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ και ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ την Υπεύθυνη Δήλω-ση/Εξουσιοδότηση με τα στοιχεία του, όπως αυτά αναγράφονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότη-τας ή στο Διαβατήριο του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
ΔΕΝ είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στις εξής περιπτώσεις:
• Όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να κατανοήσει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλω-σης/ Εξουσιοδότησης (π.χ. άτομα με ψυχική ή διανοητική διαταραχή /γεροντική άνοια) και δεν έχει συνταχθεί πληρεξούσιο από Συμβολαιογράφο ή ορισμός δικαστικού συμπα-ραστάτη από Δικαστική Αρχή.
• Όταν δεν έχει συμπληρωθεί το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης/ Εξουσιοδότησης του ενδιαφερομένου στο σχετικό έντυπο (π.χ. κενό χαρτί/ έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης άνευ κειμένου).
• Όταν το περιεχόμενο του εγγράφου περιέχει δήλωση προδήλως παράνομη.
• Όταν το περιεχόμενο του εγγράφου περιέχει ιδιόγραφη δήλωση διανομής περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ιδιόχειρη διαθήκη/σύσταση δωρεάς κ.ο.κ.).

διαβαστε παρομοια